Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ  cấp tỉnh năm 2023 và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022.
(3.23.2022)
Thông báo V/v. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023 và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022.

Căn cứ thông báo số 329/SKHCN-QLKH và thông báo số 268/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023...Chi tiết

Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ  cấp tỉnh năm 2023.
(1.19.2022)
Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

     Căn cứ thông báo số 02/TB-KHCN ngày 06/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023, với...Chi tiết

Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2022
(1.14.2022)
Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2022

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 – 2022 (lần 2)
(12.24.2021)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 – 2022 (lần 2)

Căn cứ thông báo số 1533/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 –...Chi tiết

Thông báo V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh  năm 2022 – 2023.
(12.22.2021)
Thông báo V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023.

Căn cứ thông báo số 1516/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 - 2023, với các hướng...Chi tiết

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2021 - 2022
(12.6.2021)
Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật