Mã Trường

Mã Trường

Giới Thiệu Phòng

Danh sách cán bộ nhân viên Phòng Đào tạo
(8.6.2012)
Danh sách cán bộ nhân viên Phòng Đào tạo

Danh sách cán bộ nhân viên Phòng Đào tạoChi tiết

Chức năng - Nhiệm vụ
(4.7.2010)
Chức năng - Nhiệm vụ

Nhận ủy nhiệm của Thầy Hiệu trưởng; tổ chức, quản lý và điều hành việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và quản lý học vụ. 1. Tổ chức, quản lý và điều hành việc triển khai...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật