Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
8.4.2021


Các công cụ quản lý kinh tế
8.4.2021

Các công cụ quản lý kinh tế
  • Sách
  • Phan Huy Đường.
    Các công cụ quản lý kinh tế / Phan Huy Đường ed.
    Hà Nội: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, 2017.
    382 tr, 24 cm.
  • 9786046273530