1

Giới thiệu khoa

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm (25/05/2019)  

Khoa Công nghệ Thực phẩm (CNTP) là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của trường đại học Công nghệ Sài Gòn, là nơi...Chi tiết

Sơ đồ tổ chức

Tính Năng Thường Dùng

VIDEO CLIPS