TB Khoa.CNTT

In

Sinh viên bảo vệ Luận văn tốt nghiệp thực hiện khảo sát

Cập nhật 06/08/2019 - 08:02:23 AM (GMT+7)

Sinh viên phải thực hiện khảo sát này mới được nghe điểm bảo vệ LVTN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR9IjRI2pu6pQ0pLWodDkVP0-JIE2Z4SdxfSf71Q4uQtVP_Q/viewform

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo