Mã Trường

Mã Trường
photo-220

Chức năng & Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG ,NHIỆM VỤ PHÒNG KH-TC:

Cập nhật 03/09/2009 - 10:40:26 AM (GMT+7)
1. Chức năng:
         Tham mưu, giúp HĐQT và Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch Tài chính, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính của Nhà trường.
2. Nhiệm vụ:
a.   Thực hiện công tác kế toán thống kê đúng quy định của Nhà nước.
b.   Tham mưu cho BGH xây dựng kế hoạch tài chính toàn trường.
c.   Quản lý vốn góp, cổ phần, cổ đông: chuyển nhượng, ưu đãi…, tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong việc ra quyết định mức cổ tức hàng năm cho cổ đông trong các năm tài chính.
d.   Quản lý giá trị tài sản của trường (Tính giá trị tài sản hình thành, chuyển nhượng, thanh lý, giá trị khấu hao hàng năm.)

e.   Quản lý các hợp đồng kinh tế về thu, chi, dịch vụ, xây dựng.
f.    Có trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi tài chính của Trường.
g.   Thay mặt Nhà trường giao dịch, báo cáo định kỳ cho cơ quan Thuế.
h.   Báo cáo tài chính, thực hiện kế hoạch tài chính định kỳ cho HĐQT và BGH.
i.    Tổ chức thu học phí sinh viên toàn trường.
j.    Phối hợp với các phòng chức năng đề xuất, tham mưu cho BGH trong việc quyết định chế độ lương, thưởng của GV, CBCNV toàn trường.
k.   Phối hợp với các phòng chức năng đề xuất, tham mưu cho BGH trong việc quyết định mức học phí, chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên toàn trường.